Samen de stad mooier maken

Projectpartners
Het Amstelveenfonds werkt samen met burgers, (maatschappelijke) organisaties en bedrijven in Amstelveen om projecten voor jong en oud te initiëren, te stimuleren en (mede)mogelijk te maken die het woon- en leefklimaat in onze stad verbeteren.
Initiatiefnemers van een project kunnen online een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project is en blijft bij de initiatiefnemer, onze projectpartner.
 

Idealen dichterbij

Het Amstelveenfonds beoordeelt aanvragen, geeft waar nodig advies, kan projectpartners introduceren bij contacten uit haar netwerk en volgt de projecten om erop toe te zien dat het geld op de juiste manier wordt besteed.

Heb jij een project waar je steun voor wilt aanvragen bij het Amstelveenfonds?


Fondsenwerving

Er zijn Amstelveners die graag iets willen bijdragen aan de Amstelveense samenleving. Vaak hebben zij echter geen idee waar ze terecht moeten met hun donatie. Bij het Amstelveenfonds is kan dat veilig en praktisch. Niet voor niets is in het bestuur van het AF altijd een notaris actief en vanuit de gezamenlijke banken van Amstelveen een directielid van een van de banken. Zij kunnen de potentiële donateur voorlichten over het werk van het AF en van de projecten die er lopen. Zo wordt optimale zekerheid geboden, dat het geld vaneen donateur ook daadwerkelijk wordt ingezet ten dienste van relevante maatschappelijke projecten of doelen.

Voor de ondernemingen in Amstelveen is het bestuur van het AF de partij die deze fondsen kan verbinden aan maatschappelijke projecten en indien deze fondsen eigen projecten inbrengen kan het AF ze helpen met het samenbrengen met andere fondsen, met het projectmanagement en met de borging van de financiën.
Voor de "service clubs" geldt dat zelfde als voor de bedrijven.
Het AF is een partij, die kan helpen met het project management en de financiële borging. Het AF kan ook aanpalende projecten samenbrengen waardoor versnippering van fondsen en energie wordt voorkomen.
 

Aanjaagfunctie:

Het Amstelveen Fonds heeft in de komende 3 jaar de mogelijkheid om aan projecten extra financiële ruimte te geven. Dit noemt het AF "Premie op Actie". Er zijn criteria opgesteld die partijen, die van deze financiële mogelijkheden gebruik willen maken op deze site kunnen vinden onder de button "Premie op Actie".

Belangen van de donateur
Een veelgehoorde opmerking van potentiele donateurs:
‘Bij veel van de grote landelijke fondsen heb ik zo’n idee dat mijn donatie opgaat in een niet meer te volgen project of actie’.

Bij het Amstelveen Fonds ligt dat geheel anders. Wij behandelen uitsluitend overzichtelijke projecten met een beperkte looptijd. Daardoor kunnen wij deze projecten ook goed volgen en ons er van verzekeren dat bijdragen van donateurs optimaal besteed worden.

Werkwijze bij subsidieverzoeken

Een veelgehoorde klacht bij een subsidieaanvraag is: ‘Wij hebben eerder een bijdrage voor ons project aangevraagd bij meerdere landelijke ‘goede doelen’ organisaties. Soms vernamen we zelfs niets meer’.

Met het bestuur van het Amstelveen Fonds kan je gewoon aan tafel zitten en je passie en betrokkenheid bij je activiteit tonen. Ze helpen je en geven advies, zodat zo’n lokaal programma optimaal kan worden uitgevoerd.