Beweegtuin

Een eigen Beweegtuin dichtbij, voor jong en oud!


Vanaf nu staan er verschillende beweegtoestellen klaar voor gebruik naast Gezondheidscentrum Marne. Een fantastische plek om buiten de spieren en conditie op peil te houden. Naast de verschillende toestellen is er ook een oefencircuit dat gebruikt kan worden voor looptraining met of zonder hulpmiddelen.

Op maandag 19 september a.s. om 16.30 uur wordt de Beweegtuin Marne in aanwezigheid van Herbert Raat, wethouder van de gemeente Amstelveen, officieel in gebruik genomen. Het Gezondheidscentrum Marne is in 2014 begonnen met het maken van de plannen voor de Beweegtuin, een sportieve plek die de hele week voor iedereen vrij toegankelijk is. “”Door de mogelijkheid te bieden aan ieder om op eigen tijd en wijze te oefenen, willen we een bijdrage leveren aan vitaliteit, gezondheid en zelfredzaamheid. Vooral senioren in en rondom de Marne zijn van harte uitgenodigd om gebruik te maken van deze prachtige buiten-oefenplaats. Naast vrij oefenen biedt Fysiotherapie Dekker binnenkort 2x per week een uur begeleid-bewegen aan “”, aldus mede-initiatiefnemer Eddy Reynders.
Dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

De Beweegtuin is er gekomen met financiële steun en medewerking van o.a. de gemeente Amstelveen, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, het Amstelveen Fonds, het Theo Janssen Fonds, stichting Egmana en door donaties van de vele patiënten en collega”s als cadeau aan oud-huisarts Reynders bij zijn afscheid in januari 2016. De som van de donaties is verdubbeld door het Amstelveen Fonds.

U bent van harte uitgenodigd om zelf de Beweegtuin uit te proberen. Gezondheidscentrum Marne is gevestigd aan Marne 130 1186PJ Amstelveen, de voormalige Prins Willem Alexander school. Wilt u meer informatie? Loop gerust binnen of kijk op de website www.gcmarne.nl
Amstelveen, september 2016


Het Amstelveenfonds steunt het project Beweegtuin  de Marne

Totaal benodigd budget € 40.466,00

De steun van het Amstelveenfonds bestaat uit:

  • gezamenlijke PR/communicatie
  • online fondsenwerving via de actiepagina (=link naar actiepagina beweegtuin) en www.amstelveenfonds.nl
  • financiële steun via “Premie op Actie”” maximaal €6.000,-
  • initiatiefnemers in contact brengen met relaties uit het netwerk van het Amstelveenfonds t.b.v. samenwerking, draagvlak en mede financiering

Samen bewegen!

Het realiseren van de beweegtuin en het samen bewegen is onderdeel van ketenactiviteiten valpreventie. Het actief bewegen speelt een belangrijke rol in vitaliteit en het zelfstandig blijven functioneren voor alle mensen, maar zeker voor hen die  fysieke en psychische beperkingen ervaren. Bewegen ondersteunt mensen in hun gezondheid en zelfredzaamheid, maar bovenal: bewegen is leuk!  Samen bewegen is goed middel om sociale contacten te onderhouden en helpt mee om eenzaamheid en depressie te voorkomen.

Het project

Het doel van de Beweegtuin de Marne is het bevorderen van vitaliteit,  gezondheid en zelfredzaamheid door middel van sportief bewegen voor oudere inwoners van Amstelveen. Daarnaast bied de beweegtuin een sportieve ontmoetingsplek voor de bewoners van de wijk Watercirkel / Groenelaan.

Naast het sportief bewegen is er ook een oefencircuit dat gebruikt kan worden voor het (leren) lopen met hulpmiddelen (rollator, krukken). Vanuit het naastgelegen gezondheidscentrum Marne kan met klanten buiten geoefend worden. Onderzoek toont aan dat er veel ongelukken met de rollator gebeuren en dat er veel gezondheidszorgkosten mee gemoeid gaan. Preventief oefenen met de rollator is van groot belang in het terugdringen van valongelukken en bijkomende kosten.

Achtergrond

Bewegen en een actieve levensstijl worden over het algemeen gezien als een van de belangrijkste factoren voor het behoud van vitaliteit en zelfredzaamheid op hogere leeftijd en het onafhankelijk uitvoeren van dagelijkse taken. In Nederland vormt een groeiend aantal ouderen een risicogroep voor beweegarmoede. De ketengroep valpreventie acht het van groot belang om ouderen te stimuleren om zolang mogelijk te bewegen en actief te zijn. Een belangrijke taak hierbij is het verwijzen van ouderen naar beweegactiviteiten. 
Een middel om ouderen te stimuleren om gezond te bewegen is het ontwikkelen en realiseren van een veilige beweegtuin in de buurt. Het buitenterrein rond gezondheidscentrum Marne is hiervoor bijzonder geschikt en biedt voldoende mogelijkheden om hier een aantrekkelijke beweegtuin neer te zetten, welke zowel voor vitale ouderen als voor meer kwetsbare ouderen inspirerend en uitdagend kan zijn. Naast het sportief bewegen stimuleert dit ook het onderling contact, de ontmoeting met leeftijdsgenoten maar ook met jongeren.

Samenwerking

Omdat de beweegtuin naast het gezondheidscentrum Marne ligt kan dit voor sommigen veiligheid bij bewegen bieden.  Vanuit de fysiotherapie is al toegezegd op afgesproken momenten begeleiding bij het bewegen te bieden en ook vanuit de ergotherapie en in samenwerking met het sportbedrijf kunnen begeleide beweegmomenten georganiseerd worden. Verder wordt met de Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ) partners in de wijk overlegd om beweegactiviteiten in deze beweegtuin te organiseren, waar mogelijk gecombineerd met sociale contacten (samen wandelen, koffie drinken in de Seine e.d.). Vanuit  het WWZ-team kunnen ook initiatieven genomen worden voor ontmoetingsactiviteiten tussen jong en oud, waarin de beweegtuin een plaats in kan nemen. Verder kunnen mensen te allen  tijde zelfstandig oefenen. Om uit te kunnen rusten wordt een bankje bij de tuin geplaatst.

Belangrijk bij de inrichting van de tuin is dat er geoefend kan worden op de functies cardio, kracht en balans. Daarnaast is het van belang dat de toestellen zo geplaatst worden dat  geoefend kan worden in tweetallen en het op die manier interactie en sociale contacten stimuleert. Vanzelfsprekend dienen de toestellen aan alle veiligheidseisen te voldoen en  geschikt te zijn voor de vitale ouderen, maar ook voor de meer kwetsbare ouderen. De toestellen zijn dan ook met zorg en in overleg met de fysiotherapie en het sportbedrijf uitgezocht.
In overleg – en in samenwerking met de gemeente wordt gekeken naar het gebruik van de grond en naar de verdere inrichting van de tuin.

Beweegbegeleiding

Het  doel is mensen te informeren en te motiveren tot bewegen. Vooral ouderen die niet gewend zijn om te sporten hebben moeite om zelfstandig te oefenen.  Om mensen die niet gewend zijn te bewegen, of hierin een drempel ervaren,  te ondersteunen worden begeleidingsuren georganiseerd. Dit wordt uitgevoerd door de fysiotherapie van het gezondheidscentrum de Marne.  Dit geldt voor het oefenen van de beweging en het gebruik van de toestellen. Hiermee wordt tevens  ontmoeting gestimuleerd. Ook vanuit het Sportbedrijf Amstelveen kan beweegbegeleiding voor groepen georganiseerd worden.  We willen de ouderen met deskundige begeleiding ondersteunen, succeservaringen en plezier laten ervaren bij het bewegen, zodat zij het vervolgens ook aandurven om zelfstandig te gaan doen, al dan niet met een groep of maatje.
Vanuit het  WWZ-team en sociaal cultureel werk van  Brentano (Seine) en Vita Welzijn en Advies kunnen activiteiten voor de wijk en ontmoeting tussen jong en oud georganiseerd worden. Financiering van de beweegbegeleiding verloopt via reguliere kanalen.

Hockey voor iedereen

De hockeysport toegankelijk en inclusiever maken, dat is het doel van het project ‘Hockey voor Iedereen’. Een initiatief van vier studenten dat mede mogelijk is

Lees meer »

OldStars tennis

Oudere leden en leden met beperkingen langer fysiek en sociaal actief mee laten doen binnen de vereniging is het doel van OldStars tennis van LTC

Lees meer »