Beleid

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds) is een lokaal fonds voor lokale doelen.

Samenwerken om Amstelveen mooier en socialer te maken

Het Amstelveenfonds werkt samen met burgers, (maatschappelijke) private- en publieke organisaties en bedrijven in Amstelveen om projecten voor jong en oud te initiëren, te stimuleren en (mede)mogelijk te maken die als doelstelling hebben om het woon- en leefklimaat in onze stad te verbeteren. Initiatiefnemers van een project dienen online een aanvraag in voor financiële ondersteuning of zoeken direct contact met het bestuur van SGA. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project is en blijft bij de initiatiefnemer.

Idealen dichterbij: de manier van fondsenwerving van SGA

Er zijn Amstelveners die graag iets willen bijdragen aan de Amstelveense samenleving. Vaak hebben zij echter geen idee waar ze terecht moeten met hun donatie. Bij SGA zorgen wij er voor dat dit veilig en praktisch mogelijk is. In het bestuur van SGA is altijd een notaris actief en vanuit de gezamenlijke banken van Amstelveen een directielid van een van de banken om donateurs op de juiste wijze te informeren over het werk van SGA en gesubsidieerde projecten. Zo wordt donateurs optimale zekerheid geboden, dat een donatie ook daadwerkelijk wordt ingezet voor lokale maatschappelijke projecten en doelen.

Ook voor private en publieke organisaties in Amstelveen is het bestuur van SGA de partij die fondsen kan verbinden aan maatschappelijke projecten en indien deze fondsen eigen projecten inbrengen kan SGA ze helpen met het samenbrengen met andere fondsen, met het projectmanagement en met de borging van de financiën. Deze constructie en werkwijze geldt ook voor de ‘Service Clubs’ die in Amstelveen actief zijn. SGA is een partij die zorgt voor de financiële borging, maar kan ook aanpalende projecten samenbrengen waardoor versnippering van fondsen en energie wordt voorkomen.

Aanjaagfunctie: Programma “Premie op Actie”

Met dit programma wordt een gedoneerde euro wordt door SGA vermenigvuldigd

Als SGA een subsidieaanvraag aanmerkt als project dat in aanmerking komt voor Premie op Actie dan krijgt de initiatiefnemer de mogelijkheid om dmv eigen acties om fondsen te werven onder particulieren voor hun project. Door middel van het programma Premie op Actie stimuleert SGA promotie, draagvlak en fondsenwerving voor een project en beloont dat door de donaties te vermeerderen. Via de website zorgt SGA dat initiatiefnemers de mogelijkheid krijgen om een actiepagina op te zetten, hun project te promoten en fondsen te werven.

Deze donaties worden volgens een vaste staffel door SGA vermeerderd tot een maximum van €10.000,-

Hoe werkt ‘Premie op Actie’?

Zodra het Amstelveenfonds een aanvraag voor projectsubsidie via “”Premie op Actie”” heeft toegekend, kan een initiatiefnemer de fondsenwerving starten.

De match wordt berekend over het opgehaalde bedrag, verkregen van particulieren, via de vaste staffel ;

      100,- tot  € 5.000,-                    =  100% verdubbeling

  5.000,- tot € 10.000,-                  =    50% verdubbeling

€ 10.000,- tot en met € 20.000,-      =    25% verdubbeling

Voorwaarden voor  ‘Premie op Actie’

In aanmerking voor subsidie via het programma “Premie op Actie” komen projecten die passen binnen de doelstellingen en algemene voorwaarden voor mede financiering van SGA. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • het project vindt plaats in Amstelveen
 • is gericht op jongere en/of oudere inwoners van Amstelveen
 • is een kwalitatieve verrijking voor inwoners van Amstelveen
 • is concreet benoembaar en bevindt zich in de voorbereidende fase
 • heeft een positieve breed maatschappelijke insteek
 • heeft een niet-permanent karakter
 • wordt uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen/personen of organisaties.
 • De gevraagde bijdrage is een aanvulling op via particulieren te werven middelen

Het Gemeenschapsfonds Amstelveen geeft in principe geen steun aan:

 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling,
 • instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten,
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren,
 • projecten die behoren tot de eigen (reguliere) werkzaamheden,
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen bij indienen of voordat er van eventuele
 • toekenning van subsidie sprake is.
 • overheden, overheidsinstellingen en instellingen die structureel geheel of vrijwel geheel door
 • een overheid gesubsidieerd worden.
 • individuen.
 • (structurele) activiteiten met een permanent karakter.

Middelen

Het Amstelveenfonds is klein fonds en voor haar bestaan afhankelijk van giften, schenkingen en legaten. Om het voor gevers aantrekkelijk te maken, heeft het Amstelveenfonds mogelijkheden voor geoormerkte giften. 
De activiteiten van het Amstelveenfonds bewegen zich op diverse terreinen zoals :

zorg en welzijn;
kunst en cultuur;
sport en recreatie;
natuur en landschap.